China-lionizes-Xi-Jinping-while-touting-economic-recovery